Uit de gemeenteraad van 4 juli 2017

Op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad
Gemeenteraadsleden NVA Herentals

Wegenis Kinderdagverblijf Familiehulp Wolstraat.

De N-VA legde een stemverklaring neer om haar tegenstem tegen de in se interessante wegenis tussen Wolstraat en De Hellekens te verantwoorden.  De N-VA vreest dat deze inschikkelijkheid van Familiehulp een pasmunt is om een bouwvergunning te bekomen waarmee wij niet akkoord kunnen gaan.  De bouwvergunning voorziet in de aanleg van een personeelsparking voor 37 wagens op de plaats van een af te breken gebouw.  Dit noodzaakt de bouw van een nieuw kinderdagverblijf in de huidige tuin.  De bouw van deze parking is volledig in tegenspraak met de visie op duurzame mobiliteit waarmee het beleid ons dagelijks confronteert en die expliciet in het burgemeestersconvenant is opgenomen.  De N-VA klaagt deze inconsequente houding aan.

Kerkenbeleidsplan

Middels een stemverklaring motiveert de N-VA haar onthouding bij de goedkeuring van het kerkenbeleidsplan.  Naar onze mening is dit plan te vaag, vertoont het uitstelgedrag en zijn er te weinig concrete beslissingen genomen, bv. in verband met de herbestemming van aan de eredienst onttrokken of te onttrekken gebouwen.

Spijtig incident

Bij de presentatie van zijn toegevoegd punt, waarbij niemand anders dan de indiener het woord mag nemen, heeft een lid van de sp.a-fractie misbruik gemaakt van zijn spreekrecht.  Hij week duidelijk van zijn ingediende punt af om persoonlijke aantijgingen en beledigingen rond te sturen.  Dit is in tegenspraak met het huishoudelijk reglement dat stelt : “Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging wordt geacht de orde te verstoren".  De voorzitter weigerde in te grijpen ondanks verzoeken van verschillende fracties. Bochtenwerk met de “boekerij” op de Molekens.

Reeds op de gemeenteraad van mei 2017 peilde de N-VA-fractie bij het bestuur naar de plannen met de voormalige bibliotheek op de Molekens.  Het bestuur was toen zeer formeel: het pand zal verkocht worden; de initiatiefnemers van "de Boekerij" hebben andere valabele alternatieven in de buurt (het kaarthuisje, de voormalige parochiezaal, de multifunctionele ruimte van het project Zewopa).  Op deze zitting hoorden we andere geluiden toen iemand van de meerderheid zelf dit dossier op de agenda zette.  Nu bleek het plots niet meer zo vanzelfsprekend dat het pand verkocht zou worden en was er van "de alternatieven in de buurt" geen sprake meer. Vreemd ...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is