Uit de gemeenteraad van 6 juni 2017

Op 6 juni 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad
Gemeenteraadsleden NVA Herentals

Bio-legkippenboerderij op Hulzen

Onder massale opkomst van de bewoners van Hulzen uitte elke fractie haar opmerkingen en bezwaren in verband met het verlenen van een bouwvergunning en een milieuvergunning voor een legkippenboerderij op Hulzen.  N-VA  vroeg dat de milieuvergunning pas wordt beoordeeld als er een volwaardig Milieu Effect Rapport (MER) wordt opgesteld dat alle aspecten van mogelijke hinder, ook fijn stof, onderzoekt.  Het bestuur beweert echter niets te kunnen doen aan de ontheffing van de MER- plicht die het bedrijf bekomen heeft. Het bestuur hield zich ook op de vlakte over de richting waarin de evaluatie van het dossier zou uitgaan en verwees naar de vele adviezen die nog moeten ingewonnen en bestudeerd worden.

Fietsostrade Herentals-Balen

De N-VA wees erop dat de aanleg van deze fietsostrade door de provincie er komt dank zij de inspanningen van de N-VA gedeputeerde Lemmens.  Dit wordt soms wel eens onder de mat geveegd. 

Bescherming broedende vogels.

Twee dossiers hadden te maken met ingrepen die broedende vogels kunnen verstoren: De kolonie oeverzwaluwen die zich gevestigd heeft in een zandberg op de stedelijke opslagplaats Wuytsbergen wordt ongemoeid gelaten.  Het bestuur bekijkt een oplossing voor volgend  jaar. N-VA bracht een gelijkaardig punt onder de aandacht: de kappingen voor de aanleg van het Begijnhofpark eind juni brengen ook daar broedende vogels in gevaar.  Het bestuur beweert de kappingen niet te kunnen uitstellen tot na het broedseizoen zonder de aanleg van het park dit jaar in gevaar te brengen.  Maar de aannemer zal geval per geval bekijken of een kapping broedsel in gevaar brengt en indien dit het geval is, niet uitvoeren.  Dit lijkt ons moeilijk werkbaar.

Graveren fietsen met rijksregisternummer

Een sensibel voorstel om niet langer het gevoelige rijksregisternummer te gebruiken, bij gravering van fietsen en zo, werd door de meerderheid weggelachen.  De burger geeft, onwetend, deze privacy op als hij zijn fiets laat graveren.

Park en ride zone aan station oneigenlijk gebruikt.

Op aanbrengen van de N-VA geeft het bestuur toe dat de zone voor beperkte parkeerduur (max. 30 min.) aan het station misbruikt wordt door langparkeerders.  De politie heeft daar nog nooit controle op uitgevoerd. Het bestuur verklaart zich onmachtig om daar iets aan te doen maar zal bij monde van de burgemeester aandringen op de politieraad voor meer controle. Ook de mobiliteitsraad zal zich met de zaak bezighouden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is